OGIETTAJ Paula Balicka-Zańczak

data publikacji 14.04.2024 r.

REGULAMIN KONKURSU „BIZNES NA INSTA 2024”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest OGIETTAJ Paula Balicka-Zańczak, prowadząca działalność, pod adresem: ul. Beskidzka 95, 35-083 Rzeszów dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.04.2024. r. o godz. 12:00, a kończy dnia 20.04.2024. o godz. 23:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
     1. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
     2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
     3. posiada profil w serwisie Instagram, oraz
     4. wykona Zadanie Konkursowe.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy, pracownicy Organizatorów oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatorów przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik udostępni rolkę konkursową Organizatora, czyli @ogiettaj (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
 4. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:

– zaobserwowanie profilu Organizatora w serwisie Instagram, czyli @ogiettaj

– udostępnienie na swoim profilu konkursowej rolki, która widnieje w serwisie Instagram na profilu @ogiettaj (rolka: https://www.instagram.com/p/C1T4aIPojHO/)

– udzielenie odpowiedzi w komentarzu na pytanie konkursowe wskazane pod konkursową rolką w serwisie Instagram na profilu @ogiettaj (rolka: https://www.instagram.com/p/C1T4aIPojHO/)

– zapis na webinary za 0 PLN i do newslettera OGIETTAJ (https://webinar.ogiettaj.com/)

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych profili w serwisie Instagram,

c) tworzą fikcyjne profile w serwisie Instagram,

d) naruszają Regulamin oraz politykę lub regulamin serwisu Instagram,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatorów, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Nagrody w Konkursie przyznaje Organizator. Do zadań Organizatora należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: „Zwycięzca”). Decyzja Organizatora jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Do dnia 21.04.2024 godz 23:59 Organizator dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac pod kątem ich oryginalności oraz kreatywności, a następnie wyłoni 10 Uczestników, którzy w ocenie Organizatora najlepiej wykonają Zadanie Konkursowe, a w konsekwencji zostaną ogłoszeni Zwycięzcami.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następująca nagrody:

1x miejsce w kursie Biznes na Insta edycja 3, pakiet SAFE (z mentoringiem grupowym)

1x miejsce w kursie Biznes na Insta edycja 3, pakiet BASIC (bez mentoringu)

 1x konsultacja online 1:1 (45 min)

2x bon podarunkowy o wartości 500 zł do sklepu ogiettaj.com

2x bluza oversize OGIETTAJ

3x bon podarunkowy o wartości 100 zł do sklepu ogiettaj.com

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzcy do dnia 21.04.2024 godz 23:59.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez wskazanie Zwycięzcy (nazwy jego profilu) w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 21.04.2024. o godz. 23:59.
 4. Organizator zrealizuje wysyłkę/realizację nagród do Zwycięzców najpóźniej do dnia 31.08.2024r.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: adresu e-mail, na który zostanie przesłana Nagroda oraz oświadczenia o spełnieniu przesłanek z §2 ust. 2 Regulaminu.
 6. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 8. Nagroda w postaci bonu podarunkowego musi zostać wykorzystana do 31.05.2024 r.
 9. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorom stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres kontakt@ogiettaj.com.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureata również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizatorzy realizują prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@ogiettaj.com
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
  9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

   1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Biznes na Insta” na adres e-mail kontakt@ogiettaj.com lub adres korespondencyjny Organizatora Racławówka 316c, 36-047 Racławówka, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
   2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
   3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
   4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2024 r.
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.ogiettaj.com/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatorów zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
Shopping Cart