OGIETTAJ Paula Balicka-Zańczak

data publikacji 17.11.2023 r.

REGULAMIN NEWSLETTERA

(regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej)

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdują się w nim informacje w zakresie udostępnienia Tobie Treści cyfrowej w postaci e-booka, materiału audiowizualnego, dostępu do szkolenia online czy usługi cyfrowej w ramach mojego newslettera. Regulamin określa również zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i Usługi cyfrowej. 

 1. DANE KONTAKTOWE

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści Regulaminu skontaktuj się ze mną:

adres e-mail: kontakt@ogiettaj.com

 1. Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową jest Paula Balicka-Zańczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  OGIETTAJ Paula Balicka-Zańczak, Racławówka 316 C, 36-047 Racławówka,

  NIP: 5170433143, REGON: 524380155

 2. Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 1. DEFINICJE

1) Usługodawca – Paula Balicka-Zańczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  OGIETTAJ Paula Balicka-Zańczak, Racławówka 316 C, 36-047 Racławówka,

NIP: 5170433143, REGON: 524380155

2) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ogiettaj.com oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Użytwkonik może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści Cyfrowych.

3) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Użytkownikowi własnego Konta.

4) Formularz Newsletter – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może skorzystać z usługi Newsletter i dokonać stosownego zapisu.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.
 2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 4. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Treści Cyfrowych, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.
 5. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 7. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Treści cyfrowych. 
 8. Regulamin newslettera – niniejszy regulamin.
 9. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
 10. Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Treść Cyfrową, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 12. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 13. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 14. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 16. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 20. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Sklepu. 
 3. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter.  Treść Regulaminu newslettera powinna zostać zamieszczona w taki sposób, aby Użytkownik mógł w każdej chwili ją utrwalić poprzez jej pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie ze strony Serwisu.

3. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu;

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.
 2. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Usługodawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczeniu treści cyfrowych, w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu newslettera. 
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu newslettera.

5. USŁUGA WYSYŁKI NEWSLETTERA

 1. Usługodawca świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuje się”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów. 
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newsletter. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
 4. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 5.2 Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 5. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Usługodawcy. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Usługodawcy:
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Anulowanie subskrypcji”. 

– w formie elektronicznej na adres: kontakt@ogiettaj.com

– w formie papierowej na adres pocztowy: Racławówka 316 C, 36-047 Racławówka 

 1. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 

6. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny. 
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia na adres: sklep@ogiettaj.com
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP.
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Usługodawca przedstawi Regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 

7. REKLAMACJA USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację:

– w formie elektronicznej na adres: kontakt@ogiettaj.com

– w formie papierowej na adres pocztowy: Racławówka 316 C, 36-047 Racławówka 

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania, a także  danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 2. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 3. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

– stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

– wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii, znajdują się w  mojej Polityce Prywatności (link).

9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera.
 2. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 

– zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;

– Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera — w zakresie, w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
– wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;

– wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;

– wprowadzenie przez Usługodawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;

– powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem — w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.

 1. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 2. Usługodawca informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach. 
 3. W przypadku usługi Newsletter Usługodawca poinformuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.
 4. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Użytkownik może oświadczyć Usługodawcy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.
 5. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są w języku polskim oraz w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart